Molenplaats is een geliefde plek voor bezoekers van Park Sonsbeek en voor vele groene organisaties in de stad. Molenplaats is het enige bezoekerscentrum in Nederland dat geheel is gericht op stedelijk groen. Ieder jaar worden veel activiteiten georganiseerd om de belangstelling voor het stedelijk groen te vergroten. Ook worden initiatieven van andere organisaties ondersteund.

 

De historische, Saksische Molenschuur wordt intensief gebruikt als vergaderlocatie en ontmoetingsplek. Het Natuurcentrum Arnhem is één van de vaste gebruikers van de Molenschuur en biedt op deze locatie een uitgebreid educatief programma voor Arnhemse basisscholen. De Witte Watermolen is dagelijks in gebruik en produceert diverse biologische meelproducten. Zowel in de Witte Watermolen als in en om de Molenschuur zijn door het hele jaar leuke en interessante activiteiten te beleven.

 

Molenplaats stimuleert de ontwikkeling van het stedelijk groen en levert een actieve bijdrage aan groen plezier en groen bewustzijn van bezoekers, Arnhemmers en het Arnhemse bedrijfsleven. Molenplaats draagt bij aan een positieve beeldvorming van Arnhem en is daarbij een sociaal aantrekkelijke organisatie en een betekenisvolle en kansrijke ontmoetingsplek voor vrijwilligers en reïntegreerders.

 

                                 DOELSTELLINGEN

 

De stichting heeft ten doel het bezoekerscentrum en de Witte Watermolen gelegen in Park Sonsbeek te Arnhem in stand te houden en te exploiteren teneinde:

 

  • de bezoeker kennis te laten maken met en bewust te maken van het belang van de natuur, het groen en de parken in de leefomgeving, met name in en om Arnhem;

  • de bezoeker gelegenheid te bieden kennis te nemen van de werking van de Witte Watermolen in Park Sonsbeek, de historie van molens in het algemeen en van deze molen in het bijzonder;

  • bij de bevolking van Arnhem en de regio Arnhem een actieve betrokkenheid te stimuleren bij de activiteiten die voortvloeien uit de doelstellingen onder a. en b. genoemd.

 

De stichting richt haar activiteiten op alle Arnhemmers en de bezoekers aan het centrum van buiten de stad. Speciale aandacht is er voor de jeugd, voor groene organisaties en voor bezoekers van nabij gelegen parken en natuurgebieden.

 

De stichting dient het algemeen belang.

                                   GESCHIEDENIS

 

Het idee voor een informatiecentrum over stedelijk groen in Arnhem werd geboren in het najaar van 1981. Drie Arnhemse instellingen (de Dullertsstichting, de Drie Gasthuizen, het Burgerweeshuis) besloten, aangevuld met subsidies van een aantal ministeries, de Provincie Gelderland en de gemeente Arnhem, 600.000 gulden aan de oprichting van dit centrum.


De meest geschikte plaats bleek de eeuwenoude Saksische Molenschuur naast de Witte Watermolen. De toenmalige gemeentelijke Dienst Plantsoenen kreeg de opdracht dit idee uit te werken. Op 5 juli 1983 werd de Stichting Bezoekerscentrum de Watermolen opgericht en op 14 september 1983 werd de officiële opening verricht door staatssecretaris Ad Ploeg.

 

BESTUUR

 

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het gevoerde beleid. Het bestuur komt maandelijks bij elkaar om de hoofdlijnen van het beleid te bespreken. Het bestuur houdt toezicht op de directie en benoemt de directie.

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Ook verstrekt de Stichting geen leningen, voorschotten of garanties aan de bestuursleden. Wel kunnen zij gemaakte reiskosten declareren.

 

Samenstelling bestuur

 

A.M. van Lanen – voorzitter

P.A.J.M. Baeten – bestuurslid

A.T.G. Janssen – bestuurslid

J.H.M. Meex - bestuurslid

(Functie penningmeester vacant)

 

 

DIRECTIE

 

De directie is belast met het voorbereiden van de hoofdlijnen van het beleid en de overige bestuursbesluiten. De directie geeft leiding aan de werkorganisatie en voert het vastgestelde beleid uit. Zij legt verantwoording af aan het bestuur en zorgt dat het bestuur goed geïnformeerd blijft over de actuele gang van zaken.

 

De functie van programmamanager wordt vervuld door J. Voskuilen.

De functie van zakelijk manager wordt vervuld door H. Sollewijn Gelpke.

 

De bezoldiging van de directie wordt vastgesteld door het bestuur.

 

 

VRIJWILLIGERS

 

Naast de programmamanager en de zakelijk manager bestaat de organisatie uitsluitend uit vrijwilligers.